03/03/2023: Mario Kart CS Tournament (AKPSI & DSP)