Team

Baigong Peng Profile

Baigong Peng

Director of Marketing
ZiHan Zhang Profile

ZiHan Zhang

Director of Public Relations
Mengqiao Liu Profile

Mengqiao Liu

Secretary
Christine Lookner Profile

Christine Lookner

Advisor
Jixuan Ou Profile

Jixuan Ou

Director of Public Relations
Pingting Li Profile

Pingting Li

Treasurer
Zhan Zhao Profile

Zhan Zhao

Vice President
Landuo Li Profile

Landuo Li

President